Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Nadanie dziecku nazwiska męża matki


Podstawa prawna

  • Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.z 2012 r. poz. 788 ze zm.),
  • Art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1264 z późń. zm.),
  • Cz. I kol. IV pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • Dowody osobiste matki dziecka i jej męża (obcokrajowiec - paszport) - do wglądu.
  • Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka, jeśli akt małżeństwa został sporządzony w innym USC.
  • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli został sporządzony w innym USC.

Opłata

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin

Niezwłocznie po złożeniu wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Kęsowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Jeżeli dziecko ukończyło lat 13 do nadania nazwiska męża matki potrzebna jest jego zgoda, wyrażona osobiście.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.

Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.