Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie urodzenia dziecka


Podstawa prawna

  • Art. 47, 52-61 i 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 1741 z pózn.zm.)
  • Art. 88 i 89 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015r. poz.583). 3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz.U. z 2015r. poz.171)

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o nadanie numeru pesel
  • Karta urodzenia lub karta martwego urodzenia, która przekazana jest przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
  • Dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie-do wglądu.

Opłata

Brak

Termin

W dniu dokonania zgłoszenia

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej wydanej przez Kierownika USC w Kęsowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dokonuję matka lub ojciec dziecka

Rodzice dziecka, którzy ukończyli 16 lat mogą dokonać zgłoszenia urodzenia dziecka, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w innych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonuję przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika który również nadaje dziecku imię, pełnomocnik musi złożyć stosowne pełnomocnictwo.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. 

W terminie 6 m-cy od dnia sporządzenia aktu urodzenia rodzice mogą złożyć przed wybranym Kierownikiem USC lub Konsulem oświadczenie o zmianie imienia dziecka zamieszczonego w tym akcie.