Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


Podstawa prawna

  • Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego 
  • Cz. II pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783)

Wymagane dokumenty

Opłata

  • opłata skarbowa – 38,00 zł

Płatne na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 10 dni ( termin otrzymania zaświadczenia uzależniony jest od otrzymania dokumentów stanu cywilnego z innych urzędów stanu cywilnego)

Tryb odwoławczy

Osoby których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek od Sądu Rejonowego w Tucholi o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia.

Osoba która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP Składa zagraniczny dokument stanu cywilnego bądź inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

O wydanie zaświadczenia przez konsula może wystąpić obywatel, a jeśli pozostawał w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.