Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego


Podstawa prawna

 • Art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1264 z późń. zm.),
 • Cz. I kol.2 i 3 pkt 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.),
 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:

W kraju:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego,
 • podanie i oświadczenie strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
 • inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchań świadków), e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Za granicą:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie z USC Warszawa-Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nieistnieniu w tamtejszych księgach aktu, podlegającego odtworzeniu, o ile akt sporządzony był na terenach Polski, a obecnie znajdujących się w granicach państw powstałych po ZSRR,
 • podanie wraz z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu,
 • inne dowody (dokumenty i protokoły przesłuchań stron i świadków), e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłata

 • opłata skarbowa – 39,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa,

Płatne na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku, przy postępowaniu wyjaśniającym do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kęsowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.

Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, dokumenty pośrednie w postaci świadectw szkolnych, wypisów z księgi wieczystej i innych aktów stanu cywilnego.

Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy czynności tej dokonuje się w USC m.st. Warszawy.

Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.