Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo konkordatowe)

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo konkordatowe)


Podstawa prawna

 • Art. 1§2, art. 3, art. 4(1) i art. 8§3 oraz art.10-15(1) ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r, poz.2082).
 • Art. 15 ust. 2 i art. 76-81,89 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 z późń. zm.).
 • Art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1998 Nr 51 poz. 318).
 • Cz. II ust. kol. 4 pkt 7 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015r. poz. 783)

Wymagane dokumenty

 • Podanie
 • dokumenty tożsamości ( dowód osobisty lub paszport)
 • do wglądu, - odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe to sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od tego przedłożenia.

Opłata

 • opłata skarbowa – 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa,

Płatne na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia zapewnienia.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia.

Odwołanie można złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa( w zależności od sytuacji).

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,

Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC a za granicą przed Konsulem,

Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego,

Narzeczeni chcący, aby zawierane przez nich małżeństwo wywierało skutki w prawie polskim , muszę złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni roboczych od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie potwierdzające złożenie oświadczeń i zaświadczenie wydane przez kierownika USC, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się w USC właściwym zw względu na zawarcie małżeństwa.

 • Bez względu na miejsce zawarcia małżeństwa organizator zapewnia: -stół i biurko lub inny mebel przeznaczony do podpisywania dokumentów, - nagłośnienie niezbędne w celu dobrej słyszalności przez wszystkich uczestników uroczystości, - dostęp do toalety oraz pomieszczenia, gdzie urzędnik będzie mógł się przygotować do uroczystości,
 • Sala w której mają być odebrane oświadczenia nie może być w tym samym czasie przygotowywana do konsumpcji,
 • Jeżeli ślub ma się odbyć w plenerze- organizator zapewnia zadaszenie miejsca, gdzie zostaną odebrane oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświetlenie, gdy ślub zawierany będzie po zmroku.