Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC


Podstawa prawna

 • Art. 1§1, art. 3-5, art. 7 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 583)
 • Art. 76 ust. 1, art. 79 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1471 z późn. zm.)
 • Cz. I kol. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. z 2014, poz.1628)
 • §2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r. (dz.U. z 2015r. poz. 180)

Wymagane dokumenty

 • Dowód tożsamości( dowód osobisty lub paszport)

Ponadto jeżeli posiadają Państwo: 

 • odpis skrócony aktu urodzenia- w przypadku panny i kawalera.
 • odpis skrócony aktu urodzenia i małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie - w przypadku osób rozwiedzionych
 • odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka - w przypadku wdowców. to prosimy o zebranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwienia Państwa sprawy.

Dotyczy cudzoziemców:

 • dokument tożsamości- dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydania. b
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawił uprzednie w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lu7b unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem ( jeżeli jest wymagane) wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, konsula
 • dokument stwierdzający że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne di przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.
 • udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego oraz w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składając te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z Kierownikiem USC (dotyczy to również świadków).

Od 1 marca 2015r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.

Powyższe może jednak wydłużyć załatwienie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą realizację

Opłata

 • opłata skarbowa – 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa,

Płatne na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa( w zależności od sytuacji).

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązani są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed wybranym kierownikiem USC lub konsulem.

W momencie składania zapewnienia nupturienci mogą podjąć decyzję o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Małżeństwo nie może być zawarte przed Kierownikiem USC, przed upływem miesiąca od dnia kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć, złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa,

Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo,

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.

Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać odebrane poza urzędem stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo jeżeli:

 • osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia,
 • pozbawiona wolności,
 • wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W przypadku spełnienia wymogów dla miejsca ceremonii i jego akceptacji, osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński uiszczą opłatę dodatkową w wysokości 1000zł na konto Gminy Kęsowo lub w Kasie Urzędu Gminy Kęsowo.

Zasady zawierania związków małżeńskich poza Urzędem Stanu Cywilnego w Kęsowie:

 • Kierownik USC może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego tylko w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy. W przypadku Kierownika USC w Kęsowie jest to obszar Gminy Kęsowo,
 • Miejsce zawarcia małżeństwa musi zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, 
 • Wskazane miejsce zawarcia małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego podlega sprawdzeniu pod kątem spełnienia wymogów określonych w ustawie. Sprawdzenia dokona pracownik USC w terminie uzgodnionym z organizatorami,
 • Ślub poza lokalem USC podlega opłacie dodatkowej w wysokości 1000zł
 • Bez względu na miejsce zawarcia małżeństwa organizator zapewnia: -stół i biurko lub inny mebel przeznaczony do podpisywania dokumentów, - nagłośnienie niezbędne w celu dobrej słyszalności przez wszystkich uczestników uroczystości, - dostęp do toalety oraz pomieszczenia, gdzie urzędnik będzie mógł się przygotować do uroczystości,
 • Sala w której mają być odebrane oświadczenia nie może być w tym samym czasie przygotowywana do konsumpcji,
 • Jeżeli ślub ma się odbyć w plenerze- organizator zapewnia zadaszenie miejsca, gdzie zostaną odebrane oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświetlenie, gdy ślub zawierany będzie po zmroku.