Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach urodzenia, małżeństwa, zgonu

Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach urodzenia, małżeństwa, zgonu


Podstawa prawna

  • Art. 35 i 36 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo ao aktach stanu cywilnego ( DZ.U. z 2014r. poz 1741 z późn. zm.)
  • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.),
  • Cz. II kol. 2i3 pkt 1 ppkt 10 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz 783).

Wymagane dokumenty

Od 1 marca 2015r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego.

Powyższe może jednak wydłużyć załatwienie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich zdecydowanie szybszą realizację

Opłata

  • 39 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji,

Płatne na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się w formię czynności materialno-technicznej.

Sprawa jest załatwiana po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do bazy Usług Stanu Cywilnego czas nie dłuższy niż 10 dni .

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stronie, Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Kierownika USC.

Uwagi

Akt stanu cywilnego może być sprostowany przez Kierownika USC, który ten akt sporządził.

Sprostowanie aktu może nastąpić na wniosek osoby której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora bądź z urzędu.