Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wydawanie odpisów aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu


Podstawa prawna

 • Art. 79-83 ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1264 z późń. zm.).
 • Cz. II kol 2 i 3 pkt 1 ppkt 2 i 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń dla:

 • Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) rodzeństwa i małżonka: 
  - dowód osobisty - do wglądu
  - podanie.
 • Innych osób, które wykażą interes prawny:
  - dowód osobisty - do wglądu
  - podanie
  - dokument wykazujący interes prawny.
 • Osób upoważnionych: a
  - dowód osobisty - do wglądu
  - podanie
  - pełnomocnictwo.

Opłata

 • Odpis skrócony - 22,00 zł
 • Odpis zupełny - 33,00 zł
 • Odpis wielojęzyczny - 22,00 zł
 • W przypadku złożenia pełnomocnictwa- dodatkowa opłata wynosi 17,00 zł

Na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy

Na odmowę wydania zaświadczenia (odpisu) przysługuje zażalenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Kierownika USC w Kęsowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Uwagi

Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu