Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Wpisanie do rejestru wyborców

Wpisanie do rejestru wyborców


Podstawa prawna

  • Art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późń. zm.),
  • W przypadku cudzoziemców art. 18 §9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późń. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158 poz. 941).

Wymagane dokumenty

Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem, aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania.

Wniosek można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć:

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego (Sądu Rejonowego w Tucholi) za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do Wójta Gminy reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Wójta Gminy do właściwego miejscowo sądu rejonowego (Sądu Rejonowego w Tucholi).

Uwagi

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób stale zamieszkałych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, które nie są zameldowane na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione , że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem.

To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd,, a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów.

Stałe zamieszkanie i związanie z Gminą Kęsowo można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem.

Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Gminy Kęsowo może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.