Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 388).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2015 r. Poz. 1852)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późń.zm.).

Wymagane dokumenty

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin

Niezwłocznie. 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Istnieje możliwość wymeldowania z miejsca pobytu stałego w chwili zameldowania się na nowy pobyt stały.

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, który musi wylegitymować się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu. Pełnomocnik musi pokazać do wglądu dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.