Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 388).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2015 r. Poz. 1852).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. Nr 264, poz. 1650 z późń.zm.).

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony druk: "zgłoszenie pobytu czasowego", osobny dla każdej osoby;
  • cudzoziemiec przedstawia wizę a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy- dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lu zgody na pobyt tolerowany;
  • paszport lub inny dokument tożsamości cudzoziemca;
  • potwierdzenie fakt przebywania osoby meldującej się przez właściciela, który w dniu złożenia druku meldunkowego, przedstawia do wglądu tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną, orzeczenie sądu lub inny dokument).

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin

Niezwłocznie. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela lokalu.

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy RP. Cudzoziemiec może być zameldowany na pobyt czasowy tylko na okres ważności wizy lub innych dokumentów. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

W sytuacji wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu osoba zainteresowana zgłasza to organowi gminy poprzez wypełnienie i podpisanie formularza "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego".