Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 388). 2
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2015 r. Poz. 1852)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późń.zm.)

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego", oddzielny dla każdej osoby.
  • Cudzoziemiec przedstawia Kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenia się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej lub zgody na pobyt tolerowany.
  • Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
  • Członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
  • Potwierdzenie przez właściciela lokalu faktu przebywania cudzoziemca (właściciel lokalu lub inny podmiot przedstawia do wglądu tytuł prawny do lokalu (np. umowę cywilno-prawną, wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną, orzeczenie sądu lub inny dokument).

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin

Niezwłocznie. Po złożeniu druku meldunkowego wydaje się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Istnieje możliwość zameldowania na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo pobytu stałego i pobytu czasowego trwającego ponad 3 m-ce, albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 m-ce. W tej sytuacji należy wypełnić i podpisać formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" zgłaszając w organie gminy wymagane dane i wypełnić odpowiednio formularz "zgłoszenie wymeldowania i miejsca pobytu stałego" lub czasowego.

Zameldowania na pobyt stały można dokonać osobiście bądź przez pełnomocnika, który musi się wylegitymować pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu. Pełnomocnik musi pokazać do wglądu dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.