Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego w drodze postępowania administracyjnego

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego w drodze postępowania administracyjnego


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).
  • Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz.388)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 roku,poz.783).

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania powinien:

  • złożyć podanie ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania przez wskazaną osobę, podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,
  • przedłożyć (do wglądu) oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).

Uzasadnienie powinno zawierać informację od kiedy osoba której dotyczy wniosek nie mieszka w lokalu, czy lokal opuściła dobrowolnie, czy zabrała swoje rzeczy osobiste, rzeczy trwałego użytku, informację o miejscu aktualnego pobytu lub jego braku. Wskazanie świadków celem przesłuchania w sprawie.

Opłata

Opłata skarbowa: 10 zł - za wydanie decyzji administracyjnej

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnej.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Przesłanki uzasadniające wymeldowanie:

  • opuszczenie miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • niedopełnienie obowiązku wymeldowania się.