Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 388).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2015 r. Nr 220. Poz. 1852).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Wymagane dokumenty

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin

Niezwłocznie. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

W sytuacji wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu, osoba zainteresowana zgłasza to organowi gminy poprzez wypełnienie i podpisanie formularza "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego".

Wymeldowania się z pobytu czasowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, który musi wylegitymować się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu. Pełnomocnik musi pokazać do wglądu dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.