Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 388).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2015 r. Nr 220. Poz. 1852).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Wymagane dokumenty

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin

Niezwłocznie. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Istnieje możliwość wymeldowania się z pobytu stałego w chwili zameldowania się na nowy pobyt stały lub pobyt czasowy.

W tej sytuacji należy wypełnić i podpisać formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" zgłaszając w organie gminy wymagane dane.

Zameldowania na pobyt stały można dokonać osobiście bądź przez pełnomocnika, który musi wylegitymować się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu.

Pełnomocnik musi pokazać do wglądu dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Zgłoszenie zgonu dokonane w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.