Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 388).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2015 r. Nr 220. Poz. 1852). 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Wymagane dokumenty

Opłata

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin

Niezwłocznie. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać (jeśli zamiar jest dłuższy niż 6 miesięcy) najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu należy dokonać najpóźniej przed upływem 30 dni, licząc od dnia powrotu.

Obowiązek ten nie dotyczy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej wyjeżdżających w celach służbowych za granicę.

Zgłoszenia wyjazdu za granicę można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, który musi wylegitymować się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu. Pełnomocnik musi pokazać do wglądu dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.