Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu czasowego


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 388).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2015 r. Poz. 1852 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).

Wymagane dokumenty

Załączniki:

  • dokument potwierdzający tożsamość lub odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym dysponuje właściciel lub inny podmiot (np. wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający ten tytuł).

Opłata

17 zł - tytułem opłaty skarbowej

Płatne w kasie Urzędu Gminy Kęsowo lub na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Termin

Niezwłocznie. Po złożeniu formularza meldunkowego wydaje się potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej.

Uwagi

Zameldowania na pobyt czasowy trwający należy dokonać przed upływem 30 dni, licząc od dnia przybycia.

Zameldowanie służy celom ewidencyjnym i potwierdza fakt przebywania w tym lokalu.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Okolicznościami uzasadniającymi zameldowania na pobyt czasowy uważa się w szczególności: - wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego, - pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych, - odbywanie czynnej służby wojskowej, - pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śledczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach wychowawczych.

Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Istnieje możliwość zameldowania na pobyt czasowy z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo pobytu stałego i pobytu czasowego, albo pobytu czasowego.

W tej sytuacji należy wypełnić i podpisać formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" zgłaszając w organie gminy wymagane dane i wypełnić formularz odpowiednio " zgłoszenie wymeldowania i miejsca pobytu stałego lub czasowego". Zameldowania na pobyt czasowy można dokonać osobiście bądź przez pełnomocnika, który musi się wylegitymować pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu.

Pełnomocnik musi pokazać do wglądu dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.