Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego

Wydanie zaświadczenia o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 391).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.z 2015 roku, poz. 212).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).

Wymagane dokumenty

  • Brak (ewentualnie do wglądu inny dokument potwierdzający tożsamość osoby).
    Zgłoszenia dokonuje się ustnie, w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie konsularnym. Zawiadomienie o utracie wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

W przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych zgłosić utratę dowodu osobistego może rodzic albo opiekun prawny lub kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nienadającej się pokonać przeszkody, zawiadomienie może dokonać pełnomocnik po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

UWAGA! Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwej gminy.

Osoba, która znalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do niezwłocznego zwrócenia go organowi, który wydał ten dokument.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Może również bez zbędnej zwłoki przekazać znaleziony dowód osobisty posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dowodu osobistego może również zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

W przypadku upływu terminu ważności, uszkodzenia lub z powodu innej przyczyny utrudniającej posługiwanie się dowodem osobistym, wniosek o wymianę składa się niezwłocznie.