Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Udostepnienie spisu wyborców

Udostepnienie spisu wyborców


Podstawa prawna

Art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodek Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Każdy może wnieść do Wójta Gminy Kęsowo reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu. Wójt Gminy obowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie 2 dni od dnia jej wniesienia, i wydać decyzję w sprawie.

Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób – również tym osobom.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo do Sądu Rejonowego w Tucholi.

Uwagi

Każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy, w której spis został sporządzony , czy został w spisie uwzględniony. Wniosek należy złożyć między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów.