Skip to main content

Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych

Udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23).
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r. poz.388)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015 roku,poz.783)
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (D.U.z 2016 roku poz.836).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 roku w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2015 roku ,poz.1388). 6.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182)

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych
  • Dowód osobisty (do wglądu)
  • Dowód dokonania opłaty

Opłata

31 zł - za udostępnienie danych jednostkowych (dot. jednej osoby) 

Płatne na rachunek Gminy Kęsowo: Nr 35 8174 0004 0000 4574 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Tucholi Oddział w Kęsowie.

Podmiotom wymienionym w art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych informacje udostępnia się nieodpłatnie. Udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych - Strona 1/2 Za udostępnienie danych dla celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku opłatę ustala się wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2011r.

Termin

7 dni od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kęsowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania tych danych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.